15/04/2024 | 18 |
0 Đánh giá

26-4: NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI

26-4: NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI

Năm 2024, Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã công bố chủ đề của Ngày sở hữu trí tuệ thế giới là: Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo (IP and the SDGs: Building our common future with innovation and creativity)

Ngày sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024 là cơ hội để khám phá cách thức mà sở hữu trí tuệ khuyến khích và có thể tăng cường tác động của các giải pháp, đổi mới sáng tạo hướng tới xây dựng tương lai chung với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc.

Nâng cao vai trò của sở hữu trí tuệ (SHTT) trong đời sống kinh tế - xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sở hữu trí tuệ là một nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan và ban ngành về sở hữu trí tuệ.

#sangchevanhanhieu.vn

#patvn.com


(*) Xem thêm

Bình luận