29/06/2023 | 128 |
0 Đánh giá

VĂN HÓA ỨNG XỬ DOANH NGHIỆP

Trong văn hóa ứng xử doanh nghiệp, có rất nhiều tiêu chí tưởng như không đề cập đến như Bảo vệ động vật hoang dã. Đó là thông điệp Yêu thương đến với mọi người thông qua việc làm thực tế đối với động vật hoang dã.

Ngày 29.6.2023, USAID phối hợp với VCCI, TRAFFIC, WWF trong chương trình Hổi thảo Văn hóa doanh nghiệp và bộ quy tắc ứng xử doanh nghiệp, và đưa ra Dự thảo "Bộ quy tắc ứng xử bảo vệ động vật hoang dã" được lồng ghép trong Chính sách doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hình ảnh trong cộng đồng và trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Ngoài ra, các báo cáo viên đã cung cấp những thông tin rất hữu ích thể hhieenj quan điểm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với môi trường và xã hội...

Trong Văn hóa doanh nghiệp, có 6 quy tắc của doanh nhân Việt Nam được đề cập đến:

1. TẠO GIÁ TRỊ KINH TẾ CHO XÃ HỘI

2. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

3. MINH BẠCH, CÔNG BẰNG, LIÊM CHÍNH

4. SÁNG TẠO, HỢP TÁC, CÙNG PHÁT TRIỂN

5. TÔN TRỌNG THIÊN NHIÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

6. YÊU NƯỚC, CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI VÀ GIA ĐÌNH

Trong khuôn khổ dự án Bảo vệ Động vật Hoang dã Nguy cấp, doanh nhân là một trong những mục tiêu để dự án truyền thông thay đổi hành vi tiêu dùng của họ và thúc đẩy các chuẩn mực xã hội lành mạnh. Các doanh nghiệp đã tham gia tích cực trong việc Cam kết đưa vào chính sách của doanh nghiệp các hoạt động bảo vệ động vật hoang dã.

Patvn


(*) Xem thêm

Bình luận