28/11/2023 | 48 |
0 Đánh giá

Việt Nam có bảo hộ nhãn hiệu âm thanh

Trước đây, tại Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 Việt Nam có quy định bảo hộ nhãn hiệu dưới dạng nhìn thấy.

Tuy nhiên, căn cứ khoản 20 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022, Việt Nam đã bổ sung thêm việc bảo hộ nhãn hiệu âm thanh.

20. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 72 như sau:

“1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa;”

Căn cứ quy định trên, âm thanh đã được bổ sung vào dấu hiệu được bảo hộ đối với nhãn hiệu. Về hiệu lực thi hành của quy định trên, căn cứ Điều 3 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 quy định như sau:

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 01 năm 2022.

3. Quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 01 năm 2024.


(*) Xem thêm

Bình luận